Lekcja 1.Pierwszą lekcję rozpoczniemy od podstawowego polecenia:

SELECT *
FROM
t_dane

Wynikiem tego polecenia jest zwrócenie zawartości tabeli t_dane.

Jeśli chcemy wybrać jakieś konkretne kolumny z tabeli podajemy ich nazwy:
SELECT kolumna1,kolumna2, kolumna3
FROM
t_dane

Jeśli chcemy posortować wynik zapytania:

SELECT kolumna1,kolumna2, kolumna3
FROM
t_dane order by kolumna1 asc

Powyższy kod powoduje posortowanie wyniku zapytania. W klauzuli order by możemy podać kilka komulmn możemy również posortować od najmniejsze zastępując ASC DESC.

SELECT kolumna1,kolumna2, kolumna3
FROM
t_dane order by kolumna1 asc , kolumna2 desc

Oracle pozwala również na sortowanie po zaaliasowanej kolumnie(jest to duży plus którego nie posiada MSSQL 2005)

SELECT kolumna1,kolumna2, kolumna3 as [kolumna]
FROM
t_dane order by kolumna

Kolejnym elementem SQL jest klauzula WHERE służąca do filtrowania wyniku zapytania:

SELECT place, osoba, dzial
FROM
t_dane
WHERE
place > 3500 and dzial = 'IT'

Powyższe zapytanie wygeneruje nam z bazy danych zestawienie osobó zarabiających więcej niż 3500 zł z działu IT. Słowo and oznacza iloczyn logiczny, czyli oba warunki muszą być spełnione.

OPERATORY LOGICZNE
AND iloczyn logiczny
OR suma logiczna
NOT przeczenie
OPERATORY SPECJALNE
BETWEEN przedział obustronnie zamknięty
IN lista parametrów
LIKE podobieństwa
ANY, SOME, ALL lista z operatorami

Przykład użycia operatorów

SELECT place, osoba, dzial, kierownik
FROM
t_dane
WHERE
place between 3500 and 6000 and dzial like '%T' and kierownik in ('Nowak','Kowalski')

Podczas pisania zapyta do baz danych w języku sql pamiętać należy, że wykorzystywanie pól z indexowanych jako kryteriów znacznie przyśpiesz czas wykonania zapytania

Wyrażenia arytmetyczne

W wyrażeniu arytmetycznym mogą występować nazwy kolumn, stałe wartości liczbowe oraz operatory arytmetyczne:
+ dodawanie
- odejmowanie
* mnożenie
/ dzielenie

Przykład
SELECT dochod, dochod*0.22
FROM t_dane;

Aliasy kolumn

Domyślne nagłówki kolumn możemy zastąpić innymi nazwami, które będą bardziej intuicyjne. Alias podaje się bezpośrednio po nazwie kolumny, której nazwę chcemy zmienić. Spacje w aliasie nie są dopuszczane, można natomiast utworzyć alias ze spacją biorąc całość w nawiasy kwdratowe lub podwójne apostrofy. Alias można poprzedzić AS opcjonalnie.

Przykład

SELECT name NAZWISKO, doch*0.22 podatek
FROM t_dane;

Operator konkatenacji

Operator konkatenacji (||) pozwala na łączenie kolumny z kolumną lub wyrażeniem arytmetycznym lub wartością stałą.

SELECT IMIE || NAZWISKO FROM t_dane

Troche o NULL

Null jest stanem a nie wartości więc w bazie możemy spotkać wartość np. 0,1 lub null. Null + 0 = NuLL.

Przykład

SELECT * FROM t_dane WHERE doch != 2000

W tym przypadku jeśli będzie doch będzie zawierał null nie zostanie wyświetlony w wyniku! Funkcja NVL(null,0) pozwala zastąpić nulla dowolną wartością.

Duplikaty

Celem eliminacji duplikatów używamy polecenia DISTINCT za SELECT

Przykład

SELECT Distinct dochod FROM t_dane WHERE doch != 2000

SQL-KURSY.pl poleca:

Rozpocznij kolonizacje egzoplanety

Książki
ksikaksikaksikaksikaksika

Copyright 2010-2011 Mariusz Kujawski adres mariuszhk@op.pl

obob ob

Valid HTML 4.01 Transitional